LỊCH LỄ TẠI GIÁO XỨ

  • Từ thứ 2 -> thứ 6:

Lễ sáng: 5:30 Lễ Chung

Lễ tối: 19:00 Lễ Chung

  • Thứ 7: 

Lễ sáng: 5:30 Lễ ngày thường

Lễ tối: 19:00 – Lễ Chúa Nhật

  • Chúa Nhật: có 4 Thánh Lễ

Lễ sáng: 7:00 Lễ Chung

Lễ sáng: 10:00 Lễ Thiếu Nhi

Lế chiều: 17:00 Lễ Giới Trẻ

Lễ tối: 19:00 Lễ Chung