Cách Lần Hạt Mân Côi: song ngữ Việt – Anh

17/03/2023 Vũ Quyết
I. Cách Lần Hạt Mân Côi
 1. Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính
 2. Đọc Kinh Lạy Cha
 3. Đọc 3 Kinh Kính Mừng
 4. Đọc Kinh Sáng Danh
 5. Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha
 6. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
 7. Đọc Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi
 8. Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha
 9. Lặp lại mục 6 và 7 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 3, 4 và 5
 10. Đọc Kinh Lạy Nữ Vương, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy
 11. Làm Dấu Thánh Giá
 12. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến.
II. Các Kinh
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Mân Côi
(còn gọi là Kinh Fatima)
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhầt là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chửa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

III. 20 Mầu Nhiệm Kinh Mân Côi

5 Sự Vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
5 Sự Sáng
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
5 Sự Thương
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
5 Sự Mừng
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

THE HOLY ROSARY

How to pray the Rosary?

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
O God come to my aid;
O Lord, make haste to help me.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning, is now, and ever shall be,
world without end. Amen.

At the beginning of each decade, announce the “mystery” to be contemplated, for example, the first joyful mystery is “The Annunciation”.

After a short pause for reflection, recite the “Our Father”, ten “Hail Marys” and the “Glory be to the Father”.

An invocation may be added after each decade.

At the end of the Rosary, the Loreto Litany or some other Marian prayer is recited.

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen.

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and at the hour of our death. Amen.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen..

Hail, holy Queen, mother of mercy; hail, our life, our sweetness and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us; and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen.

Joyful Mysteries

First: The Annunciation

“In the sixth month the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary” (Lk 1:26-27).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Second: The Visitation

“In those days Mary arose and went with haste into the hill country, to a city of Judah, and she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her womb; and Elizabeth was filled with the Holy Spirit and she exclaimed with a loud cry, ‘Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb!”‘ (Lk 1:39-42).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Third: The Birth of Our Lord

“In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. This was the first enrolment, when Quirinius was governor of Syria. And all went to be enrolled, each to his own city.
And Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to be delivered. And she gave birth to her first-born son and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn” (Lk 2:1-7).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fourth: The Presentation in the Temple

“And at the end of eight days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord (as it is written in the law of the Lord, ‘Every male that opens the womb shall be called holy to the Lord’) and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, ‘a pair of turtledoves, or two young pigeons”‘ (Lk 2:21-24).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fifth: The finding of Jesus in the temple

“Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was twelve years old, they went up according to custom; and when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it …
After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and
 asking them questions; and all who heard him were amazed at his understanding and his answers” (Lk 2:41-47).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Mysteries of Light

First: The Baptism in the Jordan.

“And when Jesus was baptized, he went up immediately from the water, and behold, the heavens were opened and he saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting on him; and lo, a voice from heaven, saying, ‘This is my beloved Son, with whom I am well-pleased”‘ (Mt 3:16-17).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Second: The wedding feast of Cana.

“On the third day there was a marriage at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there; Jesus also was invited to the marriage, with his disciples. When the wine failed, the mother of Jesus said to him, ‘They have no wine.’ And Jesus said to her, ‘O woman, what have you to do with me? My hour has not yet come.’ His mother said to the servants, ‘Do whatever he tells you”‘ (Jn 2:1-5).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Third: The proclamation of the kingdom of God.

“The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel” (Mk 1:15).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fourth: The Transfiguration.

“And after six days Jesus took with him Peter and James and John his brother, and led them up a high mountain apart. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his garments became white as light” (Mt 17:1-2).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fifth: The institution of the Eucharist.

“Now as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and broke it, and gave it to the disciples and said, ‘Take, eat; this is my body”‘ (Mt 26:26).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Sorrowful Mysteries

First: The agony in the Garden.

“Then Jesus went with them to a place called Gethsemane, and he said to his disciples, ‘Sit here, while I go yonder and pray.’ And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, ‘My soul is very sorrowful, even to death; remain here, and watch with me.’ And going a little farther he fell on his face and prayed, ‘My Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as you will”‘ (Mt 26:36-39).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Second: The scourging at the pillar.

“Pilate released Barabbas to them, but after he had Jesus scourged, he handed him over to be crucified” (Mt 27,26).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Third: The crowning with thorns.

“Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium, and they gathered the whole battalion before him. And they stripped him and put a scarlet robe upon him, and plaiting a crown of thorns they put it on his head, and put a reed in his right hand. And kneeling before him they mocked him, saying, ‘Hail, King of the Jews!”‘ (Mt 27:27-29).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fourth: The carrying of the cross.

“And they compelled a passer-by, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. And they brought him to the place called Golgotha (which means the place of a skull)” (Mk 15:21-22).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fifth: The crucifixion.

“And when they came to the place which is called The Skull, there they crucified him, and the criminals, one on the right and one on the left. And Jesus said, ‘Father, forgive them; for they know not what they do’ …
It was now about the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour, while the sun’s light failed; and the curtain of the temple was torn in two. Then Jesus, crying with a loud voice, said, ‘Father, into thy hands I commit my spirit!’ And having said this he breathed his last” (Lk 23:33-46). 

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Glorious Mysteries

First: The Resurrection.

“But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel; and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, ‘Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen”‘ (Lk 24:1-5).  

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Second: The Ascension.

“So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven, and sat down at the right hand of God” (Mk 16:19).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Third: The descent of the Holy Spirit.

“When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance” (Acts 2:1-4).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fourth: The Assumption.

“Henceforth all generations will call me blessed; for he who is mighty has done great things for me” (Lk 1:48-49).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Fifth: The crowning of Our Lady Queen of Heaven.

“And a great portent appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars” (Rev 12:1 ).

Our Father, 10 Hail Marys (contemplating the mystery), Glory be to the Father.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *